* Dover Deal And District Bar Billiards League. *

*Summer League 2012*

G. Gilbert Singles Statistics Report

DATE HOME PLAYER SCORE AWAY PLAYER SCORE W/D/L BREAK

19/06/2012

G. GILBERT 1860G. Butcher 360WY

03/07/2012

G. GILBERT 1600L. Callanan 980WY

17/07/2012

G. GILBERT 2090S. Richardson 1780WY

28/08/2012

G. GILBERT 230B Pechobi 0WY
Player stat

G. Gilbert Pairs Statistics Report

DATE HOME PLAYER SCORE AWAY PLAYER SCORE W/D/L BREAK

19/06/2012

A. Keen & G. Gilbert 980G. Butcher & C. Carlson 3110LN(EQ)

19/06/2012

G. Gilbert & A Stickells 1720D. Latham & G. Butcher 2700LN(EQ)

03/07/2012

G. Gilbert & A. Keen 2680L. Callanan & M. Callanan 1900WY(EQ)

03/07/2012

A Stickells & G. Gilbert 1720J. Higgens & L. Callanan 1810LN(EQ)

17/07/2012

G. Gilbert & A Stickells 1510S. Richardson & C. Brown 2470LN(EQ)

28/08/2012

R Beer & G. Gilbert 890B Pechobi & Ka. Keen 890DY(EQ)

28/08/2012

G. Gilbert & A. Keen 810M. Graves & B Pechobi 2490LN(EQ)